9 juni 2016

Brandpreventie advies

Applicom: objectieve advisering met echte kennis van zaken.
Bouwkundige brandpreventie kan niet alleen grote bedrijfsschade, maar ook persoonlijk letsel voorkomen. Reden voor Applicom om zonder uitzondering deskundige medewerkers in te zetten, die aan de hand van een inventarisatie of een inspectie een brandpreventief advies uitbrengen.

U kunt gebruik maken van de volgende diensten:

Inventarisatie: integraal onderzoek

Een inventarisatie vormt de basis voor een brandpreventief advies en een lange termijn beheer- en onderhoudsadvies. Het doel van een inventarisatie is om aan de hand van bouwtekeningen en/of een onderzoek ter plaatse de bouwkundige brandpreventieve status van een gebouw in kaart te brengen. Alle toegepaste middelen en de locaties waar deze voorkomen worden geïnventariseerd en gedetailleerd vastgelegd.
De adviseur onderzoekt tevens in welke mate rekening is gehouden met brandpreventieve aspecten, bijvoorbeeld:

  • hoe is de compartimentering gerealiseerd?
  • zijn brandscheidingen aangebracht in schachten, stookruimten, technische ruimten en opslagruimten voor gevaarlijke stoffen?
  • zijn er voldoende veilige vluchtwegen?

Een inventarisatierapport geeft de opdrachtgever een objectief en betrouwbaar beeld van de actuele bouwkundige situatie. Het kan worden gebruikt als basis voor een adviesrapport met aanbevelingen of een offerteaanvraag.

Brandpreventie advies

Nadat een inventarisatie op basis van bouwtekeningen of een schouwing op locatie (integraal onderzoek), dan wel een inspectie (gericht onderzoek) is uitgevoerd, kunt u aan de hand daarvan een brandpreventief advies laten opstellen.

Een advies is een maatwerkproduct, dat nauwkeurig moet voldoen aan hetgeen u ervan verwacht. De uitgangspunten en de kosten van het advies worden vooraf met u overeengekomen.

Optionele onderdelen van een adviesrapport, op te stellen op basis van een inspectie- of inventarisatierapport:

  • Advies met betrekking tot de beoogde of gerealiseerde compartimentering. Voorstellen ter verbetering ingeval deze niet aan de geldende regelgeving voldoet.
  • Advisering met betrekking tot de bereikbaarheid van vluchtwegen.
  • Adviezen aangaande installatie of reparatie van brandpreventieve voorzieningen zoals brandwerende deuren, kozijnen, wanden, opschuimende platen en strips, brandwerende coatings en afdichtingen.
  • Een lange termijn beheer- en onderhoudsplan, dat voorziet in procedures die het gerealiseerde preventieniveau in stand c.q. op het niveau van actuele regelgeving houden.
  • Kostenbegroting van alle geadviseerde voorzieningen en het beheer/onderhoud daarvan.

 

Inspecties

Bij een inspectie worden bestaande brandpreventieve voorzieningen, of een specifiek gedeelte daarvan, onderzocht en beoordeeld. Een inspectie geeft uitsluitsel over mogelijke schade nadat installatie- of bouwwerkzaamheden in een gebouw zijn uitgevoerd.
Een inspectie geeft minder informatie dan een inventarisatie, immers alléén de door de opdrachtgever aangeduide locaties worden beoordeeld. Het onderzoek wordt afgerond met een rapportage waarin de uit te voeren herstelwerkzaamheden worden benoemd. Het inspectierapport is een betrouwbare basis voor het opstellen van een schadetaxatie of offerte.