23 juni 2016

Onderhoud

Onderhoud en beheer

Applicom is uw partner voor onderhoud en beheer.

Brandpreventie systemen hebben onderhoud nodig, niet alleen omdat het wettelijk verplicht is, maar ook om de werking te garanderen.

Periodiek onderhoud

Instandhouden van brandwerende afdichtingen

uitvoering-applicom-in-ziekenhuis

Patiënten gaan voor

De praktijk leert, dat jaarlijks gemiddeld vijf procent van alle doorvoeren en afdichtingen wordt doorbroken. Een extra leiding of kabel kan dus de compartimentering teniet doen en de brandveiligheid verstoren. In het algemeen is de eigenaar of gebruiker zich er niet van bewust, dat het gebouw na ogenschijnlijk eenvoudige aanpassingen niet meer aan de veiligheidseisen voldoet.

Registratie en onderhoud: pure noodzaak!
Het is van groot belang dat de gebruiker of beheerder alle bouwkundige mutaties nauwkeurig in een logboek registreert. Dit vereenvoudigt de periodieke inspectie en het onderhoud van de brandpreventieve voorzieningen; het is dan immers niet noodzakelijk om alle doorvoeren te controleren, maar er kan worden volstaan met het repareren van de beschadigde afdichtingen. Op zichzelf zijn de coatings en afdichtingen van Applicom onderhoudsvrij, zodat periodieke algehele inspecties bij zorgvuldig gebouwbeheer niet noodzakelijk zijn.

Onderhoudscontracten

De kwalificatie ‘brandveilig’ is feitelijk slechts een momentopname. Applicom garandeert de door haar aangebrachte voorzieningen weliswaar voor een periode van 10 jaar, maar toch zijn periodieke inspecties en onderhoud onontbeerlijk. Immers, jaarlijks wordt gemiddeld vijf procent van alle doorvoeren en afdichtingen doorbroken! Om er zeker van te zijn dat het oorspronkelijke preventieniveau ook op de lange termijn intact blijft, kunt u tegen verantwoorde kosten een onderhoudscontract afsluiten. Een onderhoudscontract – toegesneden op uw gebouw(en) en uw situatie – is de beste garantie dat een inbreuk op de compartimentering niet aan uw aandacht ontsnapt.
Met de kennis van risicomanagement die in de Applicom-organisatie voorhanden is, kan in overleg met u een gestructureerd beheerplan worden opgesteld. Daarmee voorziet u in verhoogde veiligheid tegen lagere kosten.

De zekerheden van een onderhoudscontract

  • Uw gebouw blijft voldoen aan het preventieniveau zoals dat bij de oorspronkelijke oplevering is gerealiseerd.
  • U kunt aantonen, dat u redelijkerwijs alles in het werk heeft gesteld om het oorspronkelijke preventieniveau te handhaven.

Maatwerk onderhoudscontract

Het onderhoudscontract wordt ‘op maat’ voor uw specifieke situatie opgesteld. Met het oog op de uitvoeringskosten is het belangrijk, dat de gebruiker of beheerder elke bouwkundige mutatie in het gebouw in een logboek vermeldt. In dat geval kan met een inspectie van alléén deze mutaties en zonodig herstel van de compartimentering worden volstaan.

Mogelijke componenten van een onderhoudscontract:

  • Periodieke inspecties van plaatsen waar extra kabels of leidingen zijn geïnstalleerd of waar scheidingen zijn aangepast of verplaatst. Eénmaal per jaar is doorgaans voldoende voor nieuwe gebouwen. Voor oudere gebouwen, waarin regelmatig verbouwingen of renovaties plaatsvinden, adviseren wij een korter inspectie-interval.
  • Herstel van de brandpreventieve voorzieningen. Eenvoudige herstelwerkzaamheden worden direct en – na een kostenindicatie vooraf – op basis van nacalculatie uitgevoerd.
  • Algehele inspectie van alle brandpreventieve voorzieningen en toetsing aan recente regelgeving, bijvoorbeeld eenmaal per 5 jaar.
  • Na elke inspectie, al dan niet gecombineerd met herstelwerkzaamheden, ontvangt u een inspectierapport annex veiligheidscertificaat.

Wie kan een onderhoudscontract met Applicom afsluiten?

Na de oplevering van een door Applicom gerealiseerd brandpreventieproject kan de opdrachtgever of gebouweigenaar – direct aansluitend – een onderhoudscontract afsluiten. Besluit u pas veel later om het onderhoud in contractvorm te regelen, dan is een inspectie en zonodig hersteladvies altijd de eerste stap.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een van onze adviseurs? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Digitaal beheer/onderhoud

Wij werken met verschillende digitale beheerssystemen zoals het iLogboek en Ed Controls. Werkt u met een ander systeem? Wij passen ons aan en/of vertellen u graag meer over de systemen waar wij mee werken.

Met behulp van onze beheerssystemen houdt u inzichtelijk waar en wanneer brandwerende wanden en vloeren zijn doorbroken en kunt u ten allen tijden zien wanneer sparingen of doorbrekingen weer zijn afgedicht. Dat kan op allerlei manieren.

De basis van een digitaal beheerssyteem zijn (digitale) plattegronden met brandscheidingen, waarop aangegeven kan worden waar doorbrekingen zich bevinden en wanneer deze zijn hersteld. U kunt dat zien op de plattegronden, op de bijbehorende doorbrekingslijsten en op de bijbehorende foto’s. We maken een foto van nieuwe of doorbroken sparingen, of van bijvoorbeeld ontbrekende brandkleppen en nadat mankementen zijn verholpen plaatsen we een tweede foto van de herstelde doorbreking. Met een paar klikken heeft u altijd voor iedereen inzichtelijk wat de status van uw brandcompartimenten is.

Wilt u meer weten of zien hoe het werkt? We maken graag een afspraak met u om zaken nader toe te lichten.