9 juni 2016

Architecten, Ingenieursbureau’s, Brandweer, Adviesbureau’s

Applicom stelt haar deskundigheid en expertise beschikbaar aan architectenbureaus, bouwkundige adviesbureaus en engineeringsbureaus!

Onvoldoende kennis van de actuele regelgeving op het vlak van bouwkundige brandpreventie heeft tot gevolg, dat dit onderdeel niet altijd vanaf het eerste stadium wordt opgenomen in bestekken en begrotingen. Als te laat wordt onderkend dat brandpreventieve voorzieningen noodzakelijk zijn, kan dat niet alleen onnodig hoge kosten teweeg brengen, maar ook een beschadiging van de relatie met uw opdrachtgever.

Door Applicom in een vroeg stadium bij de planontwikkeling te betrekken kunt u elke onzekerheid wegnemen. U krijgt een objectief en op deskundigheid gebaseerd advies omtrent compartimentering, vluchtroutes, toe te passen constructies en materialen en de daarmee gemoeide kosten. Applicom houdt daarbij rekening met actuele en te verwachten landelijke en lokale regelgeving.

De advieswerkzaamheden worden tegen vooraf overeengekomen kosten in rekening gebracht. U verplicht zich niet tot een verdere afname van diensten en producten in de opvolgende bouwfase(n).

In ons advies besteden wij ook aandacht aan het onderhoud van brandwerende afdichtingen. Door daarmee al in de ontwerpfase rekening te houden, kan uw relatie later veel kosten besparen.